Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MulderOnline De Lier

Definities:

MulderOnline te De Lier, KVK nr. 76874362 hierna te noemen ‘MOL’.

Opdrachtgevers zijn bedrijven die Diensten van MOL afnemen. Hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.

Alle activiteiten en werkzaamheden die MOL uitvoert in opdracht van haar Opdrachtgever zoals: het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen. Hierna te noemen: ‘Diensten’ en/of ‘Werken’.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MOL en haar Opdrachtgever.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn voor MOL alleen bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

2.1 Een door MOL opgestelde offerte geeft aan welke Diensten er voor een bepaald verschuldigd bedrag worden verricht. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten en/of Werken zijn bindend.

2.2 In het algemeen omvatten de diensten het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, layouts, vormgeving en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Overige werkzaamheden worden alleen verricht indien deze uitdrukkelijk in de offerte zijn vermeld.

2.3 Een offerte is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheid van 14 dagen na offertedatum tenzij anders aangegeven in de offerte. MOL kan nimmer worden verplicht een aanvaarding na deze periode aan te gaan zonder daar eventuele noodzakelijke prijsherzieningen in aan te brengen.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling, Pagina 1 van 10

inhoudende aanvaarding van de offerte, van de Opdrachtgever wordt ontvangen door MOL. Deze mededeling kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

2.5 Indien Opdrachtgever mondeling instemt met de offerte maar dat niet uitdrukkelijk of schriftelijk aangeeft, of de indruk wekt dat MOL de werkzaamheden moet gaan verrichten die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever aan MOL verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

In dat geval zal MOL de offerte middels een orderbevestiging aan de Opdrachtgever bevestigen

2.6 Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. MOL zal verlangd meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

3. Uitvoering van de Diensten

3.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door MOL worden uitgevoerd conform de offerte en de daarin aangegeven levertijd, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs wenselijk nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MOL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan MOL worden verstrekt.

3.3 Opdrachtgever zal MOL toegang geven tot alle locaties, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die MOL redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te kunnen leveren en uitvoeren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

3.4 MOL garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

3.5 MOL is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Dit geldt in het bijzonder voor aan MOL beschikbaar gesteld foto- en beeldmateriaal. Opdrachtgever vrijwaart MOL van claims van derden ten aanzien van schending van eigendomsrechten.

3.6 MOL heeft het recht de Diensten (tijdelijk op te schorten), in het geheel niet uit te voeren of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover MOL niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of in strijd zijn met wetgevingen.

3.7 MOL zal zich uiterst inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren tenzij anders afgesproken in de offerte.

4. Zoekmachine-optimalisatie

4.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van de website van Opdrachtgever en/of haar diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

4.2 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten haar website en/of diensten volledig bepaald wordt door externe beheer-ders van de betreffende zoekmachines. MOL kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

4.3 Opdrachtgever machtigt MOL hierbij om in haar naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten zijn verbonden, heeft MOL hiervoor schriftelijke toestemming nodig van de Opdrachtgever. Eventuele kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

5. Drukwerk

5.1 Indien er aansluitend op het ontwerp en layout van Werken sprake is van gewenst drukwerk dan dient er een evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door MOL. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen.

5.2 Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

6. Hosting
6.1
Indien een onderdeel van de Dienst strekt tot de het hosten van de website of

applicatie van Opdrachtgever, zal MOL zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

6.2 Indien MOL geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan MOL niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt. In een dergelijk geval ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verplichting tot het betalen van de geleverde Diensten en Werken door MOL.

7. Domeinnaam

7.1 Indien een onderdeel van de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam zal kan MOL zich inspannen om deze aan te vragen bij de uitgevende instantie de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

7.2 Opdrachtgever dient bij registratie de algemene voorwaarden van deze instantie te aanvaarden en stipt na te leven.

7.3 Uitsluitend na bevestiging van de uitgevende instantie(s) dat domeinregistratie geslaagd is, is de Dienst geleverd. Een factuur voor kosten van registratie is nog geen bewijs van levering.

8. Ontwikkelen van Werken

8.1 Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, teksten, foto’s, films, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen geldt het in dit artikel bepaalde.

8.2 MOL geeft geen garanties ten aanzien van correct functioneren bij gebruik van verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software en hardware tenzij in de offerte anders is vermeld.

8.3 Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan MOL levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door MOL. Opdrachtgever vrijwaart MOL van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

8.4 Na oplevering van Werken ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever. MOL zal Opdrachtgever zo mogelijk afdoende informeren over de van toepassing eventuele licentievoorwaarden.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart MOL voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aan-spraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door MOL.

8.6 MOL zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP- code) van applicaties en website nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking stellen en blijven het intellectuele eigendom van MOL.

8.7 MOL zal bronbestanden van applicaties bewaren zolang MOL Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat MOL Diensten voor Opdrachtgever nog zal verrichten. MOL is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is MOL gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of regenereren van deze bronbestanden.

9. Oplevering en aanvaarding

9.1 MOL zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele inzichten voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

9.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde Werk te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdracht-gever niet binnen deze periode schriftelijk reageert, dan wordt aangenomen dat het opgeleverde Werk is aanvaard.

9.3 Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van een deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

9.4 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal MOL zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan MOL doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

9.5 Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is MOL gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. MOL zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

9.6 Indien een partij aangeeft verdere revisies niet meer zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door MOL gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. MOL kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

9.7 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij MOL het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. Verder is hier van toepassing artikel 10 Aansprakelijkheid.

9.8 Data en database. Er wordt onderscheid gemaakt tussen data en database. Data zijn gegevens die, door Opdrachtgever met gebruik van de applicatie, in de database worden opgeslagen. De database structuur is vastgelegd door de geleverde applicatie en blijft het eigendom van MOL. De specifieke gebruikersdata zoals hier omschreven is en blijft het eigendom van de Opdrachtgever. Bij eventuele beëindiging van de overeenkomst zal MOL zich verplichten een actuele en volledige database te downloaden, overeenkomstig de actuele databasestructuur, beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever. Hierbij zijn de tabellen voorzien van de actuele veldnamen.

9.9 Geheimhouding. MOL verplicht zich tot volledige geheimhouding van bedrijfsgegevens van Opdrachtgever en gegevens van diens klanten. MOL neemt geen kennis van data van klanten en zal nimmer door MOL aan derden worden verspreid of ter inzage worden gegeven.

10. Aansprakelijkheid
10.1
Ondanks de grote zorgvuldigheid die MOL bij de ontwikkeling en testen van de software heeft betracht, neemt MOL geen enkele verantwoording voor directe schade of indirecte gevolgschade ten gevolgen van onoordeelkundig gebruik of door gebrekkige functionaliteit van de apparatuur waarop de software wordt gebruikt, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van MOL is ontstaan.

10.2 Onvoorzien en/of foutief gebruik van de software welke de continuïteit van de bedrijfsvoering verstoort of stagneert, valt eveneens buiten de verantwoordelijkheid van MOL.

10.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in de energievoorziening, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat MOL door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van MOL kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 MOL gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. De door MOL zelf ontwikkelde Werken geldt dat de rechten bij MOL liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden.

11.2 Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever de software alleen als open source kan verspreiden, zal MOL Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

11.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken van MOL aan te brengen tenzij dit, na onderzoek door MOL op eventuele nadelige gevolgen, schriftelijk door MOL wordt toegestaan. Als hierdoor voor MOL kosten ontstaan zullen deze worden doorberekend aan Opdrachtgever.

11.4 De door MOL ontwikkelde Werken blijven eigendom van MOL. Opdrachtgever krijgt geen exclusief gebruiksrecht.

10.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

10.6 Het is MOL toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien MOL door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11. Prijzen en betaling

11.1
Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

Facturen voor afgenomen periodieke abonnementen dienen per maand, per kwartaal of jaarlijks vooraf te worden voldaan afhankelijk van de overeengekomen schriftelijke afspraak. MOL zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een e-factuur sturen aan Opdrachtgever.

11.2 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebreke-stelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

11.3 Indien Opdrachtgever meent dat een factuur, of een gedeelte ervan, onjuist is, dient zij dit binnen de betalingstermijn aan MOL te melden. De betalingsverplichting van het betwiste, maar niet het overige, wordt opgeschort totdat MOL de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek door MOL blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

11.4 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.6 Eens per kalenderjaar is MOL gerechtigd de gehanteerde tarieven van uren en Pagina 8 van 10

abonnementen aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI). MOL zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand tenzij anders werd overeengekomen tijdens de opdracht.

11.7 Alle prijzen die door MOL worden gefactureerd zijn exclusief omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

11.8 Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan MOL. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

11.9 Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van MOL volledig bewijs op.

12. Geheimhouding

12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

12.2 MOL mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten en of projecten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

12.3 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

13. Slotbepalingen

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin MOL gevestigd is.

13.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.3 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

13.4 De door MOL ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

13.5 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is MOL steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Opgesteld maart 2020, Laatste revisie maart 2022